Välkommen till
abc Karriär & Kompetens ab

Livs- och karriärutveckling

När vi arbetar med livs- och karriärutveckling anser vi det viktigt att ta med livets alla dimensioner - arbete, relationer, fritid och hälsa. Läs om Lisas erfarenheter av livs- och karriärutveckling här.

Allt fler organisationer väljer att erbjuda medarbetare och chefer livs- och karriärutveckling.En effektiv karriärutveckling förutsätter utvecklingsåtgärder både på individ- och organisationsnivå. Vi arbetar såväl med utvecklingsprogram för individer som med rådgivning och utbildning till HR-funktioner.

Vi erbjuder även seminarier för chefer. Deras medvetenhet om karriärfrågor och organisationens karriärvägar underlättar insatser för medarbetarna.

Vi har genomfört livs- och karriärutvecklingsprogram för fler än 700 personer och utbildat över 200 internkonsulter inom området från 60 olika organisationer.

 

 

Våra tjänster

Livs- och karriärutvecklingsprogram

Våra livs- och karriärutvecklingsprogram innehåller följande delar: Nulägesanalys, Livets resa, Personlighet&drivkrafter,  Kompetens, Vision, Strategier, Utvecklingsplan. Förändring på individnivå tar tid och reflektion är avgörande för att vi ska utveckla egen kunskap och förståelse. Omfattningen på programmet är oftast 6-8 samtal under 4-5 månader samt ett uppföljningstillfälle efter några månader. Varje samtal omfattar 1,5 timme

1.Nuläge  

2.Livets resa    

3.Personlighet och drivkraft  

4.Kompetens   

5.Vision   

6.Strategi   

7.Utvecklingsplan 

 

Material och verktyg

Vi arbetar med ett eget material, utarbetat i en grundversion 1997 och därefter årligen uppdaterat och vidareutvecklat. Som komplement till detta använder vi ett par personlighetsinventorier (test). Det ena är JTI (Jung Type Indicator samt Karriärmodellen med Decision Dynamics som huvudman och licensutbildare.

Livs- och karriärutveckling tar tid. Förändring på individnivå tar tid och reflektion är avgörande för att vi ska utveckla egen kunskap och förståelse. Ta del av Ulrikas reflektioner om programmet här:

Rollfördelning konsult/deltagare

Karriärkonsulten fungerar som handledare, samtalspartner och hjälper individen att upptäcka sina möjligheter och intressen. Han/hon bidrar med samtalsstruktur, förmedlar modeller samt ger hjälpmedel för självanalys. Konsulten tillhandahåller inte eller tar ansvar för lösningar. Han/hon har tystnadsplikt och för ingen information vidare till tredje man.

Karriärutvecklaren/deltagaren arbetar utifrån sina egna ambitioner och intressen fram sin egen utvecklingsplan. Individen äger dokumentationen och planen  samt ansvarar för att förverkliga idéer och planer.

Kontrakt

Ett pedagogiskt kontrakt, som speglar rollfördelningen, upprättas i början av varje utvecklingsprogram

Omfattningen

De individuella programmen för livs- och karriärutveckling omfattar 6-8 samtal. Vi erbjuder även skräddarsydda program för grupper där vi varvar seminarier och enskilda samtal.

 

Internkonsultutbildning inom livs- och karriärutveckling.

3-4 dagars utbildning för den som vill arbeta med livs- och karriärutveckling inom sin organisation. Inom ramen för utbildningen tränar deltagaren praktiskt och får support från kursledaren. Efter utbildningen får internkonsulten använda vår metod och vårt material för livs- och karriärutveckling inom sin organisation.

Rådgivning

Vi ger råd och stöd till HR-funktioner som vill utveckla organisationens karriärutvecklingsmöjligheter, starta karriär-center eller på annat sätt förbättra arbetet med karriärfrågor i organisationen.

Seminarier och utbildningar

Vi genomför seminarier om karriärutveckling för medarbetare och chefer. Exempel på teman är:  ”Olika sätt att se på utveckling i arbetet – vad är karriär för dig?”,” Chefens roll som karriär- och kompetensledare”, ”Balans i livet”.

Resultat och erfarenheter

– Ökad självinsikt hos individen: nya möjligheter att ta tillvara befntlig kompetens och arbetslust, synliggörande av dolda talanger och högre kvalitet på planerings- och utvecklingssamtal

– Bättre hälsomedvetande genom att individen identiferar vad som ger eller tar energi i arbetet samt refekterar över sin balans i livet

– Bättre förutsättningar för medarbetare att klara förändringar

– Goda möjligheter att attrahera och behålla personal genom att synliggöra utvecklingsvägar och erbjuda karriärutveckling

– Sund rörlighet som gynnar både individens och organisationens utveckling